لینک های دسترسی

شروع مذاکدرات  ميز مدور بين  چين و هند


چين و هند هشتمين دور مذاکرالت ميز مدور شانرا جهت حل يک دهه منازعه سرحدي آغاز کرده اند.

نارایانان نماینده و مذامکره کننده خاص هند و هم پايه چيني اش داي لينگو ، مذاکرات دو روزه شانرا امروز دوشنبه بوقت چين در پيکنگ شروع کردند .

هند ميگويد چين بطور غير قاتنني اراضي اي از هند را اشغال کرده است در حاليکه پيکنگ بر ۹۰ هزار متر مربع در ايالت دور افتاده ارونچالا پراديش ادعا دارد . منازعات سرحدي در سال ۱۹۶۲ منجر بيک جنگ مختصر بين هند و چين شد .

دور تازه مذاکرات بين هيات هاي هندي و چيني در پيکنگ يک هفته بعد از آن که هند و چين يک موافقه تاريخي را را براي باز کردن مجدد گذرگاه هيماليائي بروي تجارت امضا کردند، دست ميدهد .

دور سابق مذاکرات در بين دو کشوردرماه مارچ بعمل آمد .


XS
SM
MD
LG