لینک های دسترسی

تائيد حکومت ايطاليه در مورد کمک هاي پولي در عمليات نظامي افغانستان


حکومت ايتاليه، با وجود مخالفت و تهديد همدستان متحدين چپگرا در مورد دادن راي مخالف در پارلمان ،موافقه نموده است که عساکر خود را در افغانستان نگهدارد.

کابينهُ ايتاليه امروز جمعه به اتفاق آراء کمک پولي اين ماموريت را تائيد نمود، ولي صلاحيت تمويل اين ماموريت بايد از طرف پارلمال تائيد گردد. ائتلاف بر سر اقتدار برهبري رومانو پروديي صدراعظم اکثريت زياد در مجلس سفلي دارد، ولي در مجلس سنا از اکثريت کوچک برخوردار است.

ايتاليا در حدود سيزده هزار عسکر به حيث جزٌئي از قواي ناتو و عمليات اتحاديهٌ اروپائي در افغانستان دارد. حکومت ايتاليه روز سه شنبه اعلام نمود که ، با وجود پلان هاي ناتو در مورد توسعهُ عمليات در افغانستان، در حدود چهارصد عسکر را از آنجا خارج مينمايد.

اين اعلان به عنوان مصالحهُ بين چپگرايان و اعضاي متحدين تلقي ميگردد، که چپگرايان خواستار اخراج کامل عساکر از افغانستان ميباشند، و اعضاي متحدين مي گويند ايتاليا بايد در عمليات افغانستان سهم داشته باشد.


XS
SM
MD
LG