لینک های دسترسی

تيدپ  بن لادن  بزبان عربي


يک نوار جديد که گفته ميشود از بن لادن رهبر شبکه القاعد ه است ، به شيعييان عراق عليه همکاري شان با قواي اهتلاف هشدار ميدهد .

اين پيام که بروز شنبه درشبکه انتر نت پخش شده شعييانرا متهم به در پيش گيري جنگ نسل کشي عليبه عرب هاي سني عراق کرده است . در اين تيپ گفته شده که شعييان نمي توانند بمقابل شهر هاي سني هاي عراق تخلف روادارند و در عين حال انتضار داشته باشند که شهر های خودشان در امن مي ماند .

سخنگوي اين نوار ، که ادعا ميشود بن لادن است، از جنگجويان القالعده تقاضا کرده است به مساعي شان براي مجبورساختن قواي خارجي بترک عراق ادامه بدهند .

در اين پيام از ابو حمزه المهاجر ، رهبر جديد القاعده در عراق ،که بنام ابوايوب للمصري نيز ياد مي شود ، طرفداري شده است . او رهبري القاعده را بدنبال قتل او مصعب اللزرقاوي رهبر سابق شبکه القاعده در عراق بدوش گرفت که در يک حادثه حمله هوائي قواي اهتلاف در اوايل ماه جون در عراق کشته شد .

نوار ثبت شده جديد به کشور هاي جهان هشدارميدهد عساکرشان رابه سوماليه نف رستند که در ن ميليشيا هاي مسلمان اداره مقديشو پايتخت سوماليه و ساير حصص سوماليه را بدس ت گرفته اند .

XS
SM
MD
LG