لینک های دسترسی

ملل متحد در مورد اهداف ضد فقر از پيشرفت گزارش داد


ملل متحد گزارش ميدهد در اهداف ضد فقر که در سال ۲۰۰۰ تعيين شده بود علائم پيشرفت ديده ميشود.

اما يک مامور ملل متحد ميگويد مساعي در راۀ کاهش فقر در فقيرترين نقاط جهان با موانع بزرگي روبروست و در بعضي مناطق شرايط بدتر شده است.

اين تبصره هاي هوزي انتونيو اوکامپو، معاون منشي عمومي ملل متحد در ژنيو با صدور يک گزارش ملل متحد همزمان صورت گرفت.

در گزارش تذکار رفته در حاليکه در فقر فوق العاده زياد در قسمت هاي زياد جهان کاهش بعمل آمده، ۱۴۰ مليون نفر بيشتر در افريقاي جنوب صحراي اعظم در صف مردمي پيوسته اند که روزانه با يک دالر و يا کمتر ازان زندگي را بسر ميبرند.

هشت هدف انکشافي که بنام اهداف هزاره ياد ميشود در سال ۲۰۰۰ تعيين گرديده بود که شامل صحت، فقر و موضوعات محيطي ميشود و بايد تا سال ۲۰۱۵ بمناصفۀ تعداد فعلي برسد.

پروژۀ هزاره همچنان امراض ساري، بشمول ايدز و ملاريا را احتوا ميکند.

XS
SM
MD
LG