لینک های دسترسی

افتتاح مجدد بخشي از راه  ابريشم بين کشور هاي هند و چين


کشور هاي هند و چين يک راه تجارتي هماليائي را براي اولين بار بعد از جنگ هاي سرحدي سال ۱۹۶۲، دوباره باز نمودند.

مقامات رسمي هردو جانب امروز پنجشنبه مراسم تجليل را به مناسبت افتتاح اين سرک در مسير کوه (نتو له) برگذار نمودند. اين سرک که چهار هزار و سيصد متر ارتفاع دارد، در متداد سرحد شهر هاي (سيکم) هند و منطقهٌ تبت چين موقعيت دارد.

(نتو له) زماني بخشي از راه ابريشم بود، شبکهٌ تجارتي که براي بيشتر از يک هزار سال مردم و فرهنگ آسيا را با اروپا وصل نمود.

عساکر و تاجران هندي و چينائي امروز به مناسبت افتتاح اين سرک خوشي و هلهله بر پا نمودند و گروه هاي موزيک قطعات نظامي موزيک مي نواختند. تاجران علاقمند غرفه هاي را براي فروش اجناس شان به دو طرف سرحد ايجاد نموده بودند.

XS
SM
MD
LG