لینک های دسترسی

برگردانيدن عساکر  به حکومت سري لانکا ذريعه شورشيان ببرهاي تاميل


مامورين حکوتي سري لانکا ميگويند شورشيان ببر هاي تاميل اجساد ۲۱ تن از عساکر حکومتي را که در تصادمات روز جمعه کشته شدند مسترد کرده اند . مامورين سری لانکا ميگويد تاميلي ها اين اجساد را امروز شنبه به مامورين اداره بين المللي صليب سرخ داده اند .

قواي نظامي سري لانکا ميگويد جنگ بين د و طرف وقتي درگرفت که شورشيان بر عساکر در حال گشت و گزمه در ناحيه شرقي باتي کولاي سري لانکا حمله کردند. مامورين ميگونيد ۱۳ عسکر در اين تصادم کشته شدند . شورشيان ميگويند يک عسکر سري لانکاهي را اسي نگهداشته اند .

قبلاًبروز جمعه يک ملوان سري لانکائي در ثر گلوله باري تيراندازان تاملي کشته و يک ملوان ديگر زخمي شده است .

XS
SM
MD
LG