لینک های دسترسی

ضربات هوائي تازه اسرائيل بر لبنان


طيارات اسرائيلي حملات اتاغزه اي درلبنان کرده اهداف شانرا در سر تاسر لبنان و همچنان بر مراکز حزب اله در جنوب بيروت کوبيدند .

شاهدان عيني ميگويند اسرائيل بر بندر شممالي »تريپولي » حمله کرده اند .

منابع خبري همچنان ميگويند طيارات اسرائيلي بر دفتر گروه حماس در بيروت حمله کرده اند.

شاهدان ميگويند در جنو ب لبنان دست کم ۱۵ تن هنگامي کشته شدند که طياره هاي اسرائيلي افراد ملکي اي را کشتند که از جنگ فرار مي کردند .

مامورين لبناني ميگويند دست کم ۱۲ تن د يگر در ضربات هوائي امروزي قواي اسرائي

جان شانراازدست دادند .

طياره ها جنگي اسرائيل همنان بر ساحه اي در لبنان بمباردمان کردند که نزديک به ساحه سرحدي سوريه است .

ا ازجانب ديگر حزب اله امروز شنبه راکت هائ را بر « تيبريياس»واقع در بحيره « گاليله» شليک کرده ا ند . اين دور ترين مسافه اي است که تا کنون راکت هاي فلسطيني ها بدان رسيده است .

يک مامور اسرائيلي هشدارداده است حزب له راکت هائي دارد که قادر است به تل ابيب مرکز. تجارتي اسرائيل برسد .

حملات اسرائيل در لبنان بعد از آن شروع شد که حزب اله دو عسکر اسدائيلي را اسير گرفت . اين واقعه بروز چهار شنبه در يکح مله از ماوراي سرحد اسرائيل صورت گرفت .


XS
SM
MD
LG