لینک های دسترسی

حضوررهبران هشتگ کشورصنعتي عمده جهان  در سن پيطرزبرگ


ولاديميير پوتين رئيس جمهور روسيه به رهبران هفت کشورصنعتي جهان که جهت شرکت در کانفرانس عمده ترين هشت کشورصنعتي جهان در سن پيطرزبرگ جهت شرکت در کانفرانس سران حضوربهم رسانيده اند خيرمقدم گفت

رهبران هشت کشور شام امروز ش نبه بوقت محل و قبل بر اينکه فردا رسما جلسات شانرا آغاز نمايند در ضيافت شامي شرکت نموده اند .

وبلاديميير پو تين تصميم گرفته است تا امنيت انرجي و جنگ عليه امراض عفوني و مسري را در مرکز بحث و مطالعه سران قراربدهد ، اما دوام خشونتها در شرق ميانه محتملاً سايرموضوعات را تحت الشعاع قرار خواه دداد .

قبل بر آن رئيس جمهور بش و ولاديميير پوتين رئيس جمهور روسيه گفتند کشور هاي شان به حفظ روابط نيک بين خود ادامه داده و جهت مبارزه عليه دهشت افگني و عدم انتشار سلاح هاي زروي همکاري خواهند کرد .

دو رهبر امروز شنبه بعداز انجام مذاکرات محرمانه در سن پيطرزبرگ ، و قبل بر شروع رسمي جلسات سران هشت کشور عمده صنعتي جهان با خبرنگاران صحبت کردند .

بش و پوتين ميگويند موافقه کرده اند براي پيکار عليه انتشار سلاح هاي .زروي و همچنان طرح وايجاد يک ابتکار انرجي زروي صلح آميز براي همه مل جهان کار کنند.

رئيس جمهور ايالات متحده ميگويد او و هم پايه روسي اش سعي ميدارند پيام مشترکي را به هردو کشور ايران و کورياي شمالي جهت توقف پروگرام زروي شان ارسال دارند .

روساي جمهور هردو کشور ميگويند بر اين نگراني ها که بنظر مي رسد روسيه ازسير ديموکراسي دوري مي جويد مذاکره کرده اند . رئيس جمهر بش ميگويد ميداند که روسيه ديموکراسي نوع ايالات متحده را انکشاف نميدهد و پوتين نمي خواهد هيچ کس به او بگويد چگونه کشور خودرا اداره و رهبري کند .

هردو رئيس جمهور ميگويند هنوز بر يک موافقه نامه اي کار مي کنند که به رويه اجازهبدهد شامل سازماخن تحارت جهاني گرد اما هنوز بدان ، طوريکه گذارش هاي قبلي مشعر بود ، نرسيده اند .

امروز شنبه به جمع رئيس جمهور بش و ولايديمييرپوتيبن رهبران ساير کشور هاي عمده صنعتي جهان در جلسات سه روزه سران خواهند پيوست .

XS
SM
MD
LG