لینک های دسترسی

ابراز نظر ايران  در مورد مجموعه پيشنهادي  مشوقهاي بين المللي به آن کشور


ايران ميگويد مجموعه پيشنهادي مشوق ها به آن کشور در ماه قبل از جانب شش قدرت جهان يک « قاعده قابل قبول » براي مذاکرات بر پروگرام ذروي آن کشور است

يک سخنگوي وزارت خارجه ايران همچنان امروز هشدار داد که ارجاع پروگرام زروي ايران به شوراي امنيت موسسه ملل « سازنده » نبوده و ممکن است مسير مذاکرات را تغييربدهد .

کوندالسا رايس ووزير خارجه ايالات متحده گفت بخاطر اينکه ايران در هفته قبل به مجموعه مشوق هاي پيشنهادي در هفته قبل پاسخ نداد موضوع به شوراي امنيت ارجاع مي گردد. رايس که در جلسه سران هشت کشور در سن پيطرزبرگ روسيه سخن مي زد ابراز اميدواري کرد که ايران با مامورين اروپائي جهت ارائه پاسخ قاطع اش به مشوق هاي پيشنهادي به آن کشورتماس گيرد .

در شروع هفته ، ايالات متحده ، بريتانيا ، فرانسه ، چين و روسييه يعني پنج عضودايمي شوراي امنيت موسسه ملل جمع آلمان اعلام کردند که موضوع پروگرام ذروي ايران را بخاطر عدم دريافت پاسخ آن کشور بمقابل مشوق هاي پيشنهادي خودشان دربدل قطع عمليه غني سازي يورانيوم ،به شوراي امنيت ملل متحد راجع خواهند ساخت .

شش قدرت جهان دراوايل ماه گذشته مجموعه مشوق ها را به تهرا ن پيشکش کردند . آنها در مجموعه پيشنهادي خود از مامورين ايران خواسته بودند قبل بر اينکه گروه هشت کشور صنعتي مذاکرات شانرا در حلقه جسات سران خودشان بروزشنبه در سن پيطرزبرگ آغاز کنند ، به پشنهادات شان پاسخ گويند .

XS
SM
MD
LG