لینک های دسترسی

آمادگي اسرائيل براي حملات زميني بر جنوب لبنان


اسرائيل، در حاليکه براي جمع نمودن تانک ها و عساکر جهت حملهٌ زميني بر شورشيان حزب اله آمادگي ميگيرد، امروز جمعه جنوب لبنان را مورد حمله قرار داد.

تانک هاي اسرائيل در امتداد جادهٌ عمومي در نزديکي سرحد با لبنان، يک خط طويل را تشکيل داده است. (يديوت ارونوت) يک روزنامهُ اسرائيلي مي نويسد هزاران عسکر ديگر اسرائيلي به طرف شمال به صوب سرحد در حرکت هستند.

تعداد کثير افراد ملکي امروز با به احتزاز در آوردن بيرق هاي سفيد، از جنوب لبنان خارج شدند.

در بيروت، رئيس جمهور (ايمل لهود) گفت، قواي لبناني با آنچه وي (قواي اشغالگر) اسرائيل خواند، مقابله خواهد نمود.

در شهر جنوبي (سوري) لبنان مقامات، بيشتر از هفتاد جسد را دفن نمودند که در اثر بمباردمان اخير اسرائيل کشته شدند. رضا کاران، اجساد را در بين تابوت هاي چوبي گذاشتند و در قبر هاي دسته جمعي دفن نمودند.


XS
SM
MD
LG