لینک های دسترسی

اعلان جهاد از طرف رهبر با صلاحيت اسلامي سوماليا


رهبر با صلاحيت اسلامي سوماليا، بر عليه حبشه، که عساکرش جهت محافظت حکومت انتقالي به آنکشور داخل شده است، اعلان جهاد نمود.

شيخ حسن داهر، رئيس شوراي محاکمات اسلامي سوماليا، اين تقاضا را امروز جمعه از طريق راديو به نيرو هاي جنگي اعلان نمود.

مقامات رسمي حبشه داخل شدن عساکرش را در سرحد سوماليا رد مينمايد. ولي شاهدان مي گويند حد اقل چندين صد عسکر حبشي در (بايدوا)، مقر حکومت انتقالي موجود است. به اساس گذارش بعضي از عساکر به شهر هاي نزديک داخل شده اند.

(برهان هاي لو) وزير اطلاعات حبشه به روز پنجشنبه گفت ، حبشه آماده بود تا جهت دفاع از حکومت مؤقت، به سوماليا حمله نمايد.

جنگجويات اسلامي، به روز چهار شنبه، به چهل کيلومتري (بايدوا) نزديک شدند، قبل از اينکه به روز بعدي عقب نشيني نمايند.

شورشيان وفادار به محکمات اسلامي در هفته هاي اخير به مؤفقيت هاي نايل گرديده اند، کنترول محاکم اسلامي را بيشتر ساخته و بيم آنرا در بين مردم ايجاد نمودند که حکومت انتقالي ممکن سقوط نمايد.

XS
SM
MD
LG