لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضاي يک گروه بشري از« اسين »  براي وارد کردن فشار بر برما


يک گروه بشري ازر هبران دول عضو « اسين» ياانجمن کشور هاي جنوب شرق آسيا تقاضا کرده است بر برما فشار اندازند اصلاحات ديمومکراتيک را در برما تسريع بخشد و تخلفات از حقوق بشري را قطع نمايد

« شبکه ده الترنيتف برما» گفت مامورين انجمن جنوب شرق آسيا که در اين هفته تشکيل جلسه خواهدداد براي مذاکره برنما بايد راه حل جديدي را مطرح بحث سازند .

منبع ميگويد رهبران دول عضو « اسين» بايد حمابت از يک فيصله نامه محتمله شورايامنيت مللمتحد را در باره برمابايد تحت مطالعه خودد قرار دههد . اين گروه مدافع از حقوقبشرهمچنان از رهربان اسين تقاضا کرده است بشسياريازمعضلات ناشي از رلاژيم نظامي برمارا اذعان کنند .

گروه مدافع از حقوق بشر حکو.ت برما را متهم به به بدخالت در قاچاق مواد مخدر و تخلقفاتا ز حقوق لبشري مدم برما بخأصگوص بعضي از گروه هاي نژاديبرما کرده است ،.

XS
SM
MD
LG