لینک های دسترسی

افغانستان و ملل متحد مشترکاً خواستار جلوگيري از بحران مواد غذائي ناشي از خشکسالي شدند


افغانستان و ملل متحد خواستار بيش از ۷۶ مليون دالر کمک براي مبارزه عليۀ بحران قريب الوقوع مواد غذائي ناشي از خشکسالي شديد شده اند.

يک نمايندۀ ملل متحد در افغانستان ميگويد ممکن است بيش از دو ونيم مليون نفر از خشکسالي و متضرر شدن محصولات زراعتي ناشي ازان، خساره مند گردند.

طبق احصائيۀ ملل متحد توليدات گندم در افغانستان طي سال گذشته تقريباً ۱۵٪ کاهش يافته است.

سازمان هاي خيريه ميگويند ولايات شمالي افغانستان که هزاران دهقان بمنظور فراهم کردن غذا براي فاميل هاي شان بفروش مواشي خود مبادرت ورزيده، بيشترين خساره را متحمل گرديده اند.

مامورين هشدار ميدهند که اگر باين تقاضا پاسخ داده نشود، ممکن است خشکسالي عواقب سياسي و امنيتي داشته باشد. آنها ميگويند دهاقين فقير شايد به کشت کوکنار مبادرت ورزند که نسبت بمحصولات قانوني به آب کمتر ضرورت دارد.


XS
SM
MD
LG