لینک های دسترسی

ابراز نگراني شوراي امنيت ملل متحد از  تزئيد خشونت در افغانستان


شوراي امنيت موسسه ملل متحد ميگويد از تشديد خشونت در افغانستان نگران شده است .

در بياينه که بروز چهار شنبه به نشر رسيد ، اعضاي ۱۵ گانه شوراي امنيت ملل متحد حمايت شانرا از حکومت حامد کرزي ، در حاليکه کشور اش عليه طغيان وشورش فزاينده اغوا شٰده طالبان مي جنگد ، حمايت شانرامجدداً ابراز کرده اند .

شوراي امنيت ملل متحد همچنان از مساعي جاري بر حسب «ميثاق وموافقه افغانستان» ، که يک مشارکت چند ميليارد دالري بين کابل و جامعه بين المللي جهت تقويت امنيت و انکشاف فزاينده اقتصادي کشور جنگ زده افغانستان است ، استقبال نمود .

شوراي امنيت ملل متحد حمايت اش را از قواي اميتي تعاوني بين المللي وعمليات پايدار براي آزادي تحت رهبري ايالات متحده ، دوشادوش عساکر افغاني ، مجدداً تائييد کرد.

تصويب اين بيانيه به تعقيب يک گذارش نماينده خاص کوفي عنان سرمنشي موسسه ملل متحد در افغانستان در محضر آن شورا ، به تصويب رسيد.

بعد از استماع اين گذارش ،« تام کينگز» گفت : طالبان نيروي شانرا در جنوب افغانستان تقويه مي بخشند و بايد باهر دووسيله نظامي و ذرايع سياسي عليه آن مقابله کرد .

کوينگز گفت گروه ها ي مختلف عليه حکومت کابل صف بندي کرده اند ، بشمول تندروان طالب ، جنجويان خارجي و مردمان جوان که در مدرسه هاي مذهبي خارجي تربيه شده و آموزش ديده اند .

مناطق جنوبي افغانستان در ماه هاي اخير شاهد يکتعداد ازشديدترين جنگها از هنگامي شده که طالبان در۲۰۰۱ از قدرت افتادند .

عساکر حفظ صلح ناتو قرار است در اخير ماه جاري ، قومانداني امنيتي در جنوب را از قواي اهتلاف تحت رهبري ايالات متحده بدست گيرند .


XS
SM
MD
LG