لینک های دسترسی

بش و بلير مي گويند قواي کمکي چندين مليتي وراه حل دراز مدت براي شرق ميانه ضروريست


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده ميگويد او و توني بلير، صدراعظم برتانيه بارابطه به بحران شرق ميانه چنين توافق کردند که قواي چندين مليتي بايددر لبنان مستقر گردد تا در زمينه انتقال کمک هاي بشري به آنهايي که در اثر جنگهاي اسرائيل و گريلا هاي حزب الله صدمه ديده اند کمک نمانيد.

اين دو رهبر امروز در قصر سفيد ملاقات کردندو يک تعداد موضو عات را مورد بحث قراردادند اما بحران شرق ميانه در آجنداي مذاکرات آنها شامل نبود

اين دو رهبر بخاطر امتناع شان در پيوستن با درخواستهاي جهاني براي يک آتش بس فوري در جنگ شرق ميانه ، تحت انتقادات بين المللي قرار گرفته اند.

اما آقايان بش وبلير گفتند هرد در استفاده از فرصت براي تاکيد روي يک راه حل درازمدت بحران شرق ميانه که يک دولت فلسطيني را در منطقه ايجاد نمايد، معتقدند.

آقاي بش همچنان اعلام کرد که کاندليزا رايس، وزير خارجه بروز شنبه به شرق ميانه باز ميگردد تا بمنظور حل و فصل اختلاف بين اسرائيل و چريک هاي حزب اللهء مقيم لبنان مذاکرات بيشتري را براه اندازد.

جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده و توني بلير، صدراعظم برتانيه بخاطر امتناع از پيوستن بتقاضاي جهاني براي آتش بس فوري، مورد انتقاد قرار گرفته اند. آقاي بلير گفت هردو رهبر معتقدند که از فرصت استفاده کرده براي راۀ حل دراز مدت به بحران شرق ميانه که يک دولت فلسطيني را در منطقه ايجاد کند فشار وارد نمايند.

XS
SM
MD
LG