لینک های دسترسی

حزب اله تهديد کرد که راکتهاي مزيدي را به  ساحات مرکزي اسرائيل شليک خواهد کرد


طيارات جنگي اسرائيل بنقطۀ عبوري عمده بين لبنان و سوريه حمله ور شد که عبور و مرور هر دو جانب قطع گرديد. درين حمله که به نقطۀ عبوري مصنع که در داخل خاک لبنان است تلفات جزئي رخ داد. اين يکي از نقاطي بود که طيارات نظامي اسرائيل بر مواضع مختلفۀ در داخل لبنان حمله نمود. در عين حزب الله راکتهاي به شليک راکت ها به شمال اسرائيل ادامه داد.

حسن نصراله رهبر حزب لله ميگويد گروه چريک هاي او راکتهاي مزيدي را بر اسرائيل مرکزي شليک خواهد کرد .

حسن نصراله در يک بياينه اي تيلوزيوني گفت اسرائيل از جانب گريلا ها حزب الله در جنگ زميني ، دچار شکست شديد شده است . او کمي بعد از آن صحبت نمود که عساکر اسرائيل از شهر سرحدي « بنت جبيل » عقب نشيني کردند

مامورين رسمي ملل متحد گفتند يک حملۀ هوائي اسرائيل يک پوستۀ ترسد ملل متحد اصابت نموده دو تن محافظين صلح هندي را زخمي ساخت.

در ساير انکشافات اسرائيل تقاضاي ملل متحد را براي يک متارکه سه روزه در منازعه جاري با گريلا هاي حزب اله در لبنان رد کرده است .

کرد

در عين حال، يک کشتي ايالات متحده امروز شنبه با حمل مواد بشري براي هزار ها بيخانمان از اثربمباردمان اسرائيل ، به بيروت مواصلت کرد ، و اداره مهاجرين ملل متحد اولين دسته از عراده هاي خودرا از سوريه به لبنان مي فرستد .

جينفر پگونيي سخنگوي اداره مهاجرين و پناهندگان ملل متحد ميگويد آن اداره در جستجوي دريافت چندين راه براي ارسال مواد تعاوني بشري بيشتر بداخل لبنان است .

در حاليکه مواد تعاوني اينک بداخل لبنان برده ميشود اسرائيل به کوبيدن مواضع حزب اله با حملات هوائي ادامه ميدهد .

XS
SM
MD
LG