لینک های دسترسی

اعضاي ستره محکمه افغانستان در برابر رئيس جمهور حلف وفاداري  ياد کردند


حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان مراسم حلف وفا داري را بر رئيس و پنج عضو ستره محکمه انکشور اجرا نمود

در بيانيه حکومت گفته ميشود که مراسم بروز شنبه در قصر رياست جمهوردر کابل صورت گرفت

قضات اندکي کمتر از يک هفته بعد از انکه پارلمان به اکثريت قاطع آرا نامزدي انها را تصويب نمودند ، حلف وفاداري ياد کردند

عبدالسلام عظيمي که در ايالات متحده تحصيل کرده است و استاد پوهنتون کابل بود بحيث قاضي القضات مقرر گرديد . وي قبلا بحيث مشاور حامد کرزي تازمانيکه در مقام جديد مقرر گرديد ، کارميکرد

عظيمي جانشين فضل هادي شنواري گرديده است که تقرر مجدد وي در ماه مي از جانب نمايندگان پارلمان افغانستان رد گرديد . شنواري اين مقام را به زودي بعد از برانداختن طالبان در سال ۲۰۰۱ بدست اورده بود

ستره محکمه در افغانستان نقش مهمي دارد مخصوصا در مبارزه روي اينکه تا چه حدي دين اسلام در حکومت و جامعه نفوذ داشته باشد

XS
SM
MD
LG