لینک های دسترسی

پاکستان بهند: اخراج دپلومات نبايد بر عمليۀ صلح تاثير کند


پاکستان ميگويد اخراج متقابل دپلومات ها توسط اسلام آباد و دهلي جديد نبايد بر عمليۀ صلح بين دو همسايه تاثير نمايد.

بروز شنبه، پاکستان ديپک کاول، دپلومات هندي را به سؤ ظن جاسوسي اخراج نمود و ظرف چند ساعت هند با اخراج يک دپلومات سفارت پاکستان در دهلي جديد رويۀ بالمثل کرد.

تسنيم اسلم، نطاق وزارت خارجۀ پاکستان بخبرنگاران گفت که بنظر اسلام آباد اخراج دپلومات ها بر عمليۀ صلح نبايد تاثير کند.

او گفت هند نبايد اين گفت و شنود را اعطاي امتيازات به پاکستان تلقي نمايد. او گفت عمليۀ صلح بمصالح همه، هند، پاکستان، منطقۀ جنوب آسيا و همۀ جهان است.

بم گزاري ماۀ گذشته در قطارهاي آهن بمبئي علت تشنج هاي اخير بين هند و پاکستان بود. هند گفت سؤ ظن دارد که عناصر پاکستاني دست داشتند و مذاکرات رسمي بسويۀ سکرترهاي وزارت خارجه را با پاکستان بتعويق انداخت.

XS
SM
MD
LG