لینک های دسترسی

شورشيان ماويست نيپال موافقه کردند تا قبل از انتخابات سالحه را مقيد سازند


حکومت نيپال و شورشيان ماويست موافقه نمودند تا بر جنگجويان و اسلحه قيودي را وضع کنند. اين توافق از سر گرفتن عمليۀ به بن بست رسيدۀ صلح را نيز اجازه ميدهد.

اين توافق امروز در جريان ملاقاتي در کتمندو بين گيريجا پرساد کوي رالا، صدراعظم و پراچندا، رهبر شورشيان، بعمل آمد.

حکومت از شورشيان ميخواست که قبل از انتخابات سال آيندۀ يک اسامبلۀ خاص، خلع سلاح شوند ولي پراچندا با آن مخالف است.

بموجب توافقي که امروز حاصل شد، آقاي کوي رالا موافقه نمود تا عساکر را در بارک هاي شان مقيد سازد و شورشيان ماويست موافقه کردند تا جنگجويان شان را قبل از انتخابات و در جريان انتخابات مقيد سازند. آنها همچنان توافق کردند تا جنگجويان شان را تحت نظارت ملل متحد قرار دهند.

اين توافق درحالي صورت گرفت که يک کميتۀ خاص، تسويد قانون اساسي را تکميل ميکند که شموليت شورشيان ماويست را در حکومت مجاز ميسازد. يک قانون اساسي جديد دائمي توسط اسامبلۀ انتخابي تدوين خواهد شد.

XS
SM
MD
LG