لینک های دسترسی

اسرائيلي و چريک هاي حزب الله بجنگ هاي شديد پرداختند


باوجود اينکه اسرائيل گفت تهاجم وسيعتر را بر جنوب لبنان ملتوي ميسازد، جنگ بين عساکر اسرائيلي و چريک هاي حزب الله بجنگ هاي شديد پرداختند.

شاهدان عيني ميگويند قواي اسرائيلي امروز به شهرک مسيحي نشين مرجعيون در ده کيلومتري سرحد اسرائيل داخل شد.

گزارش ها از مرجعيون حاکي از جنگ هاي شديد در نزديک شهر است و واحدهاي زرهدار اسرائيل باوجود باران راکت هاي حزب الله پيشروي ميکنند. اسرائيل گفت يکي از عساکرش دران جنگ بقتل رسيد.

باوجود اين جنگ ها مقامات اسرائيلي ميگويند تهاجم وسيع را به لبنان ملتوي ميسازند تا به دپلومات ها وقت کافي داده شود قواي بين المللي حافظ صلح را سازمان دهند.

امروز در قلب بيروت، حملات هوائي اسرائيل يک برج تاريخي فانوس دريائي و يک برج راديو را در شمال آن شهر تخريب کرد. طيارات اسرائيلي اوراقي را پرتاب نموده و بساکنين سه حومۀ جنوبي شهر هشدار داد که منطقه را تخليه کنند.

حزب الله بيش از ۱۰۰ راکت را امروز بر شمال اسرائيل شليک کرده دو نفر را در يک دهکدۀ عرب نشين بقتل رسانيد.


XS
SM
MD
LG