لینک های دسترسی

هشداري ايالات متحدهٌ امريکا در مورد حملات احتمالي در هند


سفارت ايالات متحدهٌ امريکا در هند از حملات احتمالي در روز هاي نزديک در بمبي هوشدار ميدهد.

سفارت، امروز جمعه ايمل يا نامهٌ کمپيوتري را در رابطه به توطئه ادعا شده، به امريکائياني که در بمبي زيست دارند، فرستاد. در ايميل تذکر داد شده که گمان ميرود حملات به تاريخ پانزدهم ماه آگست يعني روز آزادي هند عملي گردد. به اساس اين ايميل اهداف اين حملات، ميدان هاي هوائي و دفاتر حکومتي خواهد بود. ديويد کندي، سخنگوي سفارت مي گويد امريکائيان در هند بايد بکوشند که ازا نظار عامه دور باشند.

سفارت امريکا اين هوشداريه را يک روز بعد از آن فرستاد که برتانيه اعلان نمود چندين مظنون را در رابطه به توطئهٌ ادعاشده انفجار طياره هاي مسافر بري از برتانيه به صوب ايالات متحدهٌ امريکا دستگير نمود.

XS
SM
MD
LG