لینک های دسترسی

گزارش ها حاکيست که برتانيه در مورد يک وسيلۀ جنجال برانگيز امنيتي طيارات مباحثه ميکند


يک گزارش منتشره حاکيست که برتانيه موضوع تطبيق يک سيستم جنجال برانگيز تفتيش امنيتي خطوط هوائي را مورد بحث قرار داده که بمقامات اجازه ميدهد بر مسافريني توجه کنند که معتقد اند بيشترين خطر ميباشند.

روزنامۀ تايمز لندن طي گزارشي در شمارۀ امروزي خود مينويسد که اين سيستم مردمي را هدف قرار ميدهد که روش شان مظنون جلوه کند. سيستم همچنان مردمي را هدف قرار ميدهد که روش سفر شان غير عادي باشد و همچنان بعضي مردمي که به گروه هاي نژادي و مذهبي خاص تعلق داشته باشند.

چندين عضو ارشد در ادارۀ پوليس لندن هشدار داده اند که هدف قرار دادن گروه هاي خاص باساس ظواهر شان بسياري مردم را در بين يک و نيم مليون مسلمان برتانيه ناراض ميسازد.

ديشب علي ديساي يک مامور عاليرتبۀ پوليس لندن به تلويزيون برتانيه گفت بيم دارد که چنين هدف قرار دادن ها همۀ آسيائي ها را مورد سؤ ظن دهشت افگني قرار خواهد داد.

اين مباحثه در حالي تشديد شده که تحقيق کنندگان به تحقيقات روي توطئۀ ادعا شده در مورد طيارات روانۀ امريکا، که هفتۀ گذشته افشا شد، ادامه ميدهند.

بحث شناسایی افراد بر اساس مشخصات فیزیکی در برتانیا، در حالیکه تحقیق کنندگان روی دسیسه انفجار طیارات ایالات متحده که در هفته گذشته برملا شد تحقیق می کنند افزایش یافته است.

XS
SM
MD
LG