لینک های دسترسی

قواي پيادۀ بحريۀ امريکا احضار عساکر احتياط را آغاز کرده است


ايالات متحده چندين هزار عسکر احتياط پيادۀ بحريه را بمنظور تقويۀ واحدهايش در عراق و افغانستان، فرا ميخواند. يک نطاق قواي نظامي ميگويد اين عساکر احتياط مردان و زناني هستند که بعد از ختم دورۀ خدمت بزندگي ملکي بازگشته بودند. آنها قلت پرسونل ضروري را در واحدهاي پوليس نظامي، استخبارات و متخصصين مخابرات مرفوع خواهند ساخت. جورج بش، رئيس جمهور دستوري صادر نموده و اين جلب غير داوطلبانه را هدايت داده است.

قواي پيادۀ بحريۀ ايالات متحده ۳۵ هزار عسکر احتياط دارد که مدت باقي ماندۀ هشت سال خدمت عسکري را بايد سپري کنند. دستور آقاي بش تعداد مجلوبين را به ۲۵۰۰ نفر در هر دوره محدود ساخته است.

در عين زمان، در عراق، مامورين قواي نظامي در ماۀ جاري کاهش در خشونت را در بغداد گزارش ميدهند. اما شورشيان امروز دست بحملات تازه، بشمول بم گزاري انتحاري در موصل، زدند که باعث قتل يک زن و جراحات هشت فرد پوليس شد.

XS
SM
MD
LG