لینک های دسترسی

مخالفين حکومت پاکستان کوشش ميکنند صدراعظم تحت الحمايۀ قواي نظامي را براندازند


احزاب مخالف حکومت پاکستان اقدامات سلب اعتماد از شوکت عزيز، صدراعظم تحت الحمايۀ قواي نظامي آن کشور را در مجلس سفلي پارلمان آغاز کرده اند.

اين اولين باريست که اعضاي اسلاميست و احزاب غير مذهبي عليۀ حکومت متحد شده اند ولي هنوز هم ۱۷۲ راي لازم را جهت تصويب در پارلمان ۳۴۲ عضوي ندارند. بينظير بهوتو صدراعظم سابق و رهبر تبعيدي مخالفين طي مصاحبه با صداي امريکا اذعان کرد که آراي لازم را ندارد ولي گفت حد اقل اين احتجاجيه ثبت ميشود.

آقاي عزيز يک طرفدار سرسخت پرويز مشرف، رئيس جمهور که بحيث يک جنرال قواي نظامي در سال ۱۹۹۹ طي يک کودتاي بدون خونريزي قدرت را بدست گرفت. صدراعظم در سال ۲۰۰۴ طي راي گيري اي که همۀ مخالفين با آن مقاطعه کردند، انتخاب شد.

XS
SM
MD
LG