لینک های دسترسی

طبق گزارش رئيس بورد نشرات ايالات متحده از مقام خود سؤ استفاده کرده است.


تحقيق کنندگان وزارت خارجۀ ايالات متحده ميگويند کنت تاملنسن، رئيس هيئت مديرۀ نشرات ايالات متحده از مقام خود منحيث رئيس آن سازمان که از صداي امريکا و ساير نهادهاي نشراتي بين المللي نظارت ميکند، سؤ استفاده نموده است.

خلاصۀ اين گزارش که بروز سه شنبه منتشر شد حاکيست که تاملنسن از مقام دولتي خود براي تجارت خصوصي استفاده کرده و يک قرارداد ۲۵۰ هزار دالري را بطور غير مناسب بيک دوست خود اعطا کرده است.

تاملنسن طي بيانيه اي گفت معتقد است که انگيزۀ اين تحقيقات تفرقه هاي حزبي داخل سازمان بود. او همچنان گفت بدست آوردهاي خود در ادارۀ نشرات ايالات متحده افتخار ميکند.

جورج بش، رئيس جمهور بار ديگر نامزدي تاملنسن را براي يک دورۀ ديگر به مجلس سناي کانگرس فرستاده است. اما سه عضو ديموکرات کانگرس که سال گذشته خواستار تحقيقات شده بودند به رئيس جمهور نامه اي فرستاده تقاضا کرده اند که تاملنسن برطرف گردد.

يک نطاق قصر سفيد بروز سه شنبه گفت رئيس جمهور به پشتيباني از نامزدي مجدد تاملنسن ادامه ميدهد.

XS
SM
MD
LG