لینک های دسترسی

گزارش ادارۀ ذروي ملل متحد ايران باوجود ضرب الاجل يورانيم را غني ميسازد.


ادارۀ ذروي ملل متحد ميگويد باوجود ضرب الاجل امروزي ملل متحد که کار حساس ذروي را تهران متوقف سازد، ايران يورانيم را غني ميسازد.

گزارش ادارۀ بين المللي انرژي ذروي حاکيست که هنوز نميتواند ادعاي ايران را مبني برينکه پروگرام ذروي اش براي مقاصد صلح آميز است، تائيد کند. اين گزارش راه را براي شوراي امنيت ملل متحد باز ميسازد تا تعزيرات را عليۀ ايران وضع کند.

جورج بش، رئيس جمهور امروز گفت اين بي اعتنائي ايران بايد عواقبي داشته باشد. آقاي بش طي بيانيه اي در محضر عساکر سابقه در ايالت يوتا گفت به ايران نبايد اجازه داده شود که اسلحۀ ذروي توليد نمايد.

فليپ دوست بلازي، وزير خارجۀ فرانسه گفت جواب ايران قناعت بخش نبوده است ولي گفت و شنود بايد اولويت داشته باشد.

قبلاً محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران گفته بود کشورش بخاطر تخويف عقب نشيني نکرده و از حق داشتن تکنالوژي ذروي منصرف نخواهد شد.
XS
SM
MD
LG