لینک های دسترسی

سازمان مهاجرت: در افغانستان  قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسانها بهم ارتباط دارد.


سازمان بين المللي مهاجرت ميگويد بين قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان ها در افغانستان ارتباط مستقيم وجود دارد.

اين ادارۀ مستقر در ژنيو اين ارتباط را در جريان يک ورکشاپ سه روزه در کابل مورد بحث قرار داد. هدف اين ورکشاپ آگاه ساختن مامورين دولت از مشکلات و وادار ساختن آنها به اقدام بود.

آمر ادارۀ مبارزه با قاچاق آن سازمان به صداي امريکا گفت هرگاهي يک واقعۀ قاچاق مواد مخدر و يا اسلحه ظهور ميکند ارتباطي با قاچاق مواد مخدر نيز ديده ميشود.

آن سازمان ميگويد شواهدي وجود دارد که اطفال در داخل افغانستان قاچاق ميشود تا منحيث کارگران مورد استفاده قرار گيرند و زنان و دختران اختطاف ميشوند تا براي ازدواج اجباري يا فحشا بفروش رسانيده شوند. سازمان بين المللي مهاجرت ميگويد زنان و دختراني که بخارج فرستاده ميشوند عموماً به پاکستان، ايران و يا عربستان سعودي انتقال مييابند.

XS
SM
MD
LG