لینک های دسترسی

گزارش بانک جهاني نشان ميدهد که يک تعداد بيشتر دول معروض بسقوط است.


يک گزارش بانک جهاني نشان ميدهد که در تعداد دولي که بخاطر سؤ اداره و فقر، معروض بسقوط است، افزايش بعمل آمده است.

اين مطالعه که توسط گروۀ ارزيابي مستقل بانک جهاني صورت گرفته نشان ميدهد که تعداد دولي که معروض بسقوط است از ۱۷ دولت در سال ۲۰۰۳ به ۲۶ دولت در سال جاري بلند رفته است. اين دول که بنام «دول شکننده» ياد ميشود، شامل ۵۰۰ مليون نفوس ميباشد که مناصفۀ آن در فقر زندگي ميکنند.

افغانستان. هايتي، صوماليه و سودان در جملۀ ۲۶ دولت در فهرست بانک جهاني است.

سونيا کارڤالهو، نويسندۀ اين گزارش ميگويد اين دول همراه با فقر مشکلات عظيم ديگري دارد و بحمايت مناسب جامعۀ بين المللي نيازمند ميباشد. او ميگويد دول ناکام پرورشگاۀ امراض و دهشت افگني ميشوند که ازان کشورها ميتواند بسراسر جهان سرايت کند.

از سال ۲۰۰۳ باينطرف، بانک جهاني بيش از چهار مليارد دالر باين کشورها قرضه داده است.

XS
SM
MD
LG