لینک های دسترسی

قوماندان قواي ناتو ميگويد، قاچاق ترياک تهديدي به ثبات افغانستان است.


قوماندان ارشد قواي ناتو ميگويد قاچاق روبه افزايش ترياک در افغانستان خطري به ثبات آن کشور است.

جنرال جيمز جونز روز پنجشنبه در يک کميتۀ مجلس سناي ايالات متحده گفت درهربخش جامعۀ افغاني تاثير مواد مخدر موجود است. او علاوه کرد، مواد مخدر شورش را تمويل ميکند و فساد اداري را پرورش ميکند.

اين جنرال نظامي قواي ناتو گفت انکشاف يک پروگرام موثر ضد مواد مخدر، تربيۀ پليس و تطبيق اصلاحات در سيستم عدلي مسايليست که بايد در آيندۀ نزديک در افغانستان مطرح گردد.

او در عين زمان گفت موافقۀ صلح بين حکومت پاکستان و جنگجويان طرفدار طالبان در منطقۀ قبايلي سرحد افغانستان شايد صلح را بميان بياورد. جنرال جونز همچنان گفت، اگر دو جانب از اين موافقۀ صلح پيروي کنند تا يک ماه ويا اندي نتايج مثبت آنرا مشاهده خواهيم کرد.

در عين زمان قوماندان ارشد نظامي امريکا در افغانستان مي گويد ،احتمال دارد که تعداد قواي امريکا در افغانستان تا لا اقل اوايل سال آينده عيسوي تغير نخورده باقي بماند.

دگرجنرال کارل آيکنبزي گفت ، تعداد قواي امريکايي در افغانستان در ماه فبروري وقتي دوباره ارزيابي خواهد شد که امريکا قومانداني قواي ناتو را بعهده گيرد. او گفت آنوقت قوماندانان شايد پيشنهادات تازه را به مامورين وزارت دفاع ارائه کنند.

XS
SM
MD
LG