لینک های دسترسی

پوليس عراق حد اقل ده جسد ديگر را کشف کرد.


پوليس عراق حد اقل ده جسد ديگر را در بغداد کشف کرد که ظاهراً تازه ترين قربانيان خشونت هاي فرقوي است.

کشف اين اجساد يک روز بعد ازان رخ داد که تحقيق کنندۀ خاص ملل متحد در مورد شکنجه گفت شکنجه در عراق شايد در حال حاضر بدتر از زمان زمامداري صدام حسين باشد.

منفرد نوواکManfred Nowak ديروز طي صحبتي با خبرنگاران در ژنيو گفت شکنجه در عراق کاملاً از کنترول خارج شده است. او گفت گزارش هايي دريافت کرده که حاکيست شکنجه در زندان هاي رسمي و توسط مليشياهاي خصوصي صورت ميگيرد.

يک جنرال عاليرتبۀ ايالات متحده در عراق بخبرنگاران در وزارت دفاع گفت ميخواهد که در حدود سه هزار عسکر ديگر عراقي در مساعي خاتمه بخشيدن بخشونت در بغداد، شامل شوند.

اين جنرال گفت در حال حاضر ۱۵ هزار عسکر ايالات متحده در عمليات امنيتي در بغداد سهم دارند، در حاليکه تعداد عساکر عراقي صرف نه هزار نفر است.

XS
SM
MD
LG