لینک های دسترسی

در حدود ۱۰۰ نفر در بنگکاک عليۀ کودتا احتجاج کرده اند.


در حدود ۱۰۰ مظاهره چي تايلندي از منع اجتماع عامه سرپيچي کرده عليۀ کودتائي احتجاج نموده اند که در هفتۀ جاري حکومت تايلند را برانداخت.

احتجاج کنندگان امروز در خارج يک بازار مفشن در بنگکاک اجتماع کردند. بسياري لوحه هائي را حمل ميکردند که کودتا را مغاير ديموکراسي خوانده و تقبيح مينمود. پوليس عليۀ آنها اقدامي نکرد.

رهبران کودتا هرنوع اجتماع پنج نفر و يا بيشتر ازان را بشمول فعاليت هاي سياسي، منع کرده اند.

اين مظاهره در حالي صورت گرفته که يک سروي جديد آراي عامه نشان ميدهد ۸۰٪ مردم تايلند از کودتا پشتيباني ميکنند زيرا به ماه ها تشنج سياسي خاتمه داد.

قبلاً در طول روز رهبران کودتاي تايلند يک کميتۀ ضد فساد اداري را تاسيس کردند تا رشوه ستاني ادعا شده در وقت زمامداري تاکسين شيناواترا، صدراعظم مخلوع را تحت تحقيق قرار دهد.

واضح نيست که آيا اين کميتۀ نه عضوي صرف گزارش هاي فساد اداري توسط آقاي تاکسين و حکومت او را مورد تحقيق قرار ميدهد و يا همۀ مامورين حکومت را.

کودتاي روز سه شنبه خشونت بار نبود و از وقت بقدرت رسيدن قواي نظامي باينطرف در پايتخت تايلند از کدام واقعه اي گزارش داده نشده است.

XS
SM
MD
LG