لینک های دسترسی

مراقبين حقوق بشر ملل متحد سودان را به بمباردمان  قريه هاي دارفر متهم ميکنند.


مراقبين ملل متحد ميگويند قواي نظامي سودان در منطقۀ شمال دارفر قريه ها را بدون تميز بمبارد کرده و ده ها نفر را کشته و مجروح ميسازد.

يک نطاق کمشنر حقوق بشر ملل متحد امروز گفت بمباردمان حکومت صدها تن از اهالي را در شمال دارفر مجبور بفرار از خانه هاي شان ساخته است. او ميگويد يک گزارش تازه نشان ميدهد که حکومت عمليات نظامي را عليۀ آن گروه هاي شورشي که موافقتنامۀ صلح را امضا نکرده اند، براه انداخته است.

مراقبين ملل متحد همچنان از ادامۀ خشونت جنسي و تجاوز بر زناني گزارش ميدهد که براي بدست آوردن مواد غذائي و هيزم از دهات شان، مخصوصاً در نزديک دهکدۀ گريدا، خارج ميشوند.

اين گزارش ملل متحد حاکيست که اين واقعات ادعا شده در ماۀ جاري دران منطقۀ آشوب زده رخ داد.

از وقت آغاز جنگ ها در سه سال قبل باينطرف در حدود ۲۰۰ هزار نفر در دارفر کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG