لینک های دسترسی

حماس:اگر قرار باشد اسرائيل را برسميت بشناسد حکومت جديد را تشکيل نميدهد.


گروۀ تندرو فلسطيني حماس ميگويد اگر شناسائي اسرائيل شرط شموليت در حکومت جديد وحدت با حزب اعتدالي فتح باشد، دران حکومت شامل نخواهد شد.

اسمعيل هنيه، صدراعظم فلسطينيان ميگويد براي پشتيباني از يک آتش بس دراز مدت با اسرائيل آماده است ولي نه براي شناسائي اسرائيل.

بروز پنجشنبه محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطينيان در مجمع عمومي ملل متحد گفت حکومت جديد فلسطينيان، اسرائيل را برسميت خواهد شناخت. آقاي عباس همچنان گفت يک حکومت آيندۀ فلسطينيان از همۀ توافقات گذشته با اسرائيل پيروي ميکند.

صدراعظم فلسطينيان امروز گفت حماس تشکيل يک دولت فلسطيني را در تمام قلمروي که اسرائيل در جنگ سال ۱۹۶۷ شرق ميانه اشغال کرد، ميپذيرد. اما او گفت اين يک راۀ حل مؤقتي در بدل متارکه خواهد بود، نه شناسائي اسرائيل.

منشور حماس خواستار از بين بردن اسرائيل ميشود.

XS
SM
MD
LG