لینک های دسترسی

پاپ با سفراي کشورهاي اسلامي ملاقات کرده گفت مسيحيان و مسلمانان بايد خشونت را رد کنند.


پاپ بندکت ميگويد مسيحيان و مسلمانان بايد عليۀ تعصب و خشونت همکاري کنند و تاکيد کرد که گفت و شنود بين اين دو مذهب براي صلح جهان اهميت حياتي دارد.

پاپ که بزبان فرانسوي صحبت ميکرد احترام عميق خود را بتمام مسلمانان ابراز داشت. او در کوشش براي فرونشاندن خشم روي تبصره هاي او در مورد اسلام، با دپلومات هاي کشورهاي اسلامي در اقامتگاۀ تابستاني خود در خارج روم صحبت ميکرد.

پاپ مشخصاً مقوله اي را ياد نکرد که باعث جنجال گرديد ولي گفت وضعي که به جلسۀ امروزي منجر شد، واضح است. او گفت اين جلسه را بخاطر تقويۀ دوستي بين دو مذهب سازمان داده است.

در ماۀ جاري پاپ از يک امپراتور قرن ۱۴ روم شرقي نقل قول کرده بود که از بعضي از ارشادات پيامبر اسلام، دران انتقاد شده بود. بندکت گفته است که آن مقوله نمايانگر نظر شخصي اش نبود.

مسلمانان در سراسر جهان عليۀ تبصره هاي پاپ احتجاج کرده اند.

XS
SM
MD
LG