لینک های دسترسی

صدراعظم جديد جاپان تعهد کرد که معاش خود را کاهش دهد.


صدراعظم جديد جاپان ميگويد بمنظور اينکه نشان بدهد در مورد کاهش بودجه متعهد است، در معاش خودش ۳۰٪ و در معاش کابينه اش ۱۰٪ کاهش بعمل مياورد.

شينزو آبي، صدراعظم جاپان امروز به تعقيب انتخابش توسط پارلمان، يک کنفرانس مطبوعاتي را داير کرد که در سراسر کشور توسط تلويزيون بنمايش گذاشته شد. او بخبرنگاران گفت اراده دارد روابط را با چين و کورياي جنوبي، همسايگان خود، بهبود بخشد و اصلاحات تشکيلاتي را که توسط جونيچيرو کويزومي، سلفش آغاز شده بود، ادامه دهد.

آقاي آبي امروز توسط مجالس عليا و سفلي پارلمان انتخاب شد. پيروزي او توقع برده ميشد. او که ۵۲ سال دارد، جوانترين صدراعظم جاپان بعد از جنگ جهاني دوم ميباشد.

صدراعظم جديد جاپان، اندکي بعد از انتخابش، کابينۀ خود را اعلام کرد. تارو آسو دوباره بحيث وزير خارجه تعيين شد. ياسوهيسا شيوزاکي، عضو پارلمان، منشي عمومي کابينه و نطاق ارشد حکومت مقرر شده است.

XS
SM
MD
LG