لینک های دسترسی

مشرف در برتانيه با بلير ملاقات ميکند.


پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان جهت مذاکره با توني بلير، صدراعظم برتانيه روي موضوعات دهشت افگني و همکاري روي موضوع افغانستان به لندن مواصلت کرده است.

جنرال مشرف حين مواصلت به لندن بخبرنگاران گفت که مباحثات همچنان موضوعات ذات البيني را که شامل مقابله با دهشت افگني و تقويۀ استخبارات است، احتوا خواهد کرد.

قبلاً، رهبر پاکستان به BBC گفت بارابطه به اين اتهامات که ادارۀ استخبارات آن کشور موسوم به I.S.I. با پشتيباني از اسلاميست هاي افراطي بطور غير مستقيم از دهشت افگني پشتيباني ميکند، به آقاي بلير احتجاج خواهد کرد. او گفت I.S.I. خدمت فوق العاده اي انجام ميدهد.

BBC يک مقاله را که توسط يک نهاد تحليلي وزارت دفاع نوشته شده بود، مثال داد. آن مقاله ادعا ميکند که I.S.I. با پشتيباني مخفي از اتحاديۀ احزاب مذهبي مخالف حکومت، مشهور به متحده مجلس عمل، افراطي گرائي را تحريک ميکند.

وزارت دفاع برتانيه خود را ازين سند دور ساخته ميگويد نمايانگر نظرات حکومت نيست.

XS
SM
MD
LG