لینک های دسترسی

بم گزار انتحاري در وزرات داخلۀ افغانستان ۱۲ نفر را کشت.


مقامات افغاني ميگويند يک بم گزار انتحاري خود را در خارج محوطۀ وزارت داخله در کابل منفجر ساخته ۱۲ نفر را بشمول يک طفل کشته است.

حمله کننده مواد منفجره اي را که به بدن خود چسپانده بود، وقتي مامورين بالاي وظيفه حاضر ميشدند، منفجر ساخت. در حدود ۵۰ نفر درين انفجار زخمي شدند.

زمري بشري سخنگوي وزارت داخله که در زمان انفجار در داخل عمارت بود ميگويد بم گزار ظاهراً يک موضع تفتيش امنيتي را در خارج عمارت هدف قرار داده بود.

انفجار چندين دکان را دران نزديکي ها تخريب کرد.

اين حملۀ بم پنجمين حمله در ماۀ جاري مسيحي در پايتخت است که يک سال قبل نسبتاً محفوظ بود.

در ماه هاي اخير وضع امنيتي در سراسر کشور رو بخرابي نهاده است. مقامات ناتو ميگويند در سال جاري تا بحال در منطقۀ تحت کنترول آن اتحاديه ۵۶ حملۀ انتحاري صورت گرفته است.

XS
SM
MD
LG