لینک های دسترسی

اردوي لبنان عساکر خود را در امتداد سرحد با اسرائيل مستقر ساخت.


قواي نظامي لبنان در قريه هاي سرحدي اي موضع گرفته اند که قواي اسرائيل تخليه نمود. طي ۴۰ سال گذشته اين اولين باريست که قواي لبناني در سرحد اسرائيل مستقر ميگردد.

صدها عسکر لبناني در داخل وسايط زرهدار، لاري ها و جيپ ها بر شهرک مرواحين و دهات اطراف آن مستقر گرديدند.

جنرال ميشل سليمان، قوماندان اردوي لبنان به عساکر گفت مستقر شدن عساکر به قواي نظامي کمک ميکند وظيفۀ خود را در قسمت دفاع از کشور انجام بدهد. او گفت اردو با هرنوع تهاجم جديد اسرائيل مقابله خواهد کرد.

بروز يکشنبه بموجب آتش بس ۱۴ آگست تحت ميانجي گري ملل متحد، اسرائيل تقريباً همۀ عساکر خود را خارج کرد. بعضي از عساکر اسرائيلي هنوز هم در دهکدۀ کوچک سرحدي غجر موجود است.

XS
SM
MD
LG