لینک های دسترسی

انتحاب وزير خارجۀ کورياي جنوبي بحيث سرمنشي ملل متحد، تقريباً مسلم است.


بان کي مون، وزير خارجۀ کورياي جنوبي که اکنون انتخابش بحيث سرمنشي ملل متحد تقريباً مسلم است ميگويد بار مسؤليت برخورد با مشکلات تشکيلاتي ملل متحد را بر شانه هايش احساس ميکند.

بان امروز وقتي دريافت که دپلومات هاي شوراي امنيت ملل متحد تقريباًٰ باتفاق آرا ميخواهند او سرمنشي آيندۀ آن سازمان جهاني باشد، در سيول بخبرنگاران گفت سخت خواهد کوشيد تا ملل متحد را شفاف ساخته و اعتبار و مؤثريت آن را اعاده نمايد.

چهار ده تن از پانزده عضو شوراي امنيت در سروي روز دوشنبه بان را انتخاب اول شان قلمداد کرده بودند. پشتيبانان او همۀ پنج عضو دائمي شوراي امنيت ملل متحد ميباشند که قدرت ويتو دارند.

خبرنگار صداي امريکا در ملل متحد ميگويد انتخاب دپلومات ۶۲ سالۀ کورياي جنوبي براي جانشيني کوفي انان، تقريباً مسلم است.

شوراي امنيت بتاريخ نهم اکتوبر راي گيري خواهد کرد و انتخاب آنها به مجمع عمومي ملل متحد خواهد رفت تا تصويب گردد.

XS
SM
MD
LG