لینک های دسترسی

ناتو مسؤليت امنيت را در افغانستان بعهده گرفت.


ناتو قوماندۀ ۱۲ هزار عسکر ايالات متحده را در شرق افغانستان بعهده گرفته کنترول آن اتحاديه را بر سراسر کشور تکميل کرد.

ناتو اکنون قوماندۀ قواي بين المللي را در سراسر افغانستان و کابل بعهده دارد. اين بزرگترين عمليات آن سازمان ميباشد.

مراسم انتقال قومانده امروز در کابل برپا شد. قوماندان هاي ايالات متحده و ناتو و حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان درين مراسم اشتراک کرده بودند.

رئيس جمهور افغانستان از متحدينش بخاطر کمک در جنگ عليۀ دهشت افگني تشکر کرد.

جنرال ديويد ريچردز، جنرال برتانوي قوماندان قواي ناتو در افغانستان گفت وحدت قومانده را که اين انتقال ايجاد کرد، به مؤثريت عمليات بصورت عموم بهبود ميبخشد. ريچردز با اشاره به جنگ ها در جنوب افغانستان از وقت اخذ قوماندۀ قوا درانجا توسط ناتو در ماۀ جولاي، گفت قواي ناتو ارادۀ خود را جهت پاسخ به چالش اين ماموريت، تبارز داد.

جنرال ريچردز اندکي قبل از انتقال قومانده برتيۀ جنرال چهار ستاره ترفيع کرد.

XS
SM
MD
LG