لینک های دسترسی

قوماندان ناتو در افغانستان با مقامت نظامي پاکستان ملاقات ميکند.


قوماندان برتانوي ناتو در افغانستان امروز به اسلام آباد رفت تا در مورد شورش طالبان با مقامات نظامي پاکستان مذاکره کند.

ديويد رچردز، جنرال برتانوي، هفتۀ گذشته قوماندۀ قواي خارجي را در سراسر افغانستان بدست گرفت و سفر او در خلال اين نگراني ها صورت ميگيرد که تندروان طالب در سرحد بين افغانستان و پاکستان عبور و مرور ميکنند.

هفته نامۀ سندي تايمز برتانيه مينويسد که جنرال ديويد رچردز تصاوير ماهواره اي و ويديوهائي را با خود ميبرد که نشان ميدهد که ادارۀ استخبارات نظامي پاکستان جنگجويان طالب را تربيه ميکند.

اما مقامات ناتو در افغانستان اين گزارش هفته نامه را رد کرده ميگويند رچردز مذاکرات کامل و صادقانه اي بمنظور انکشاف همکاري نظامي با پاکستان بعمل مي آورد. آنها ميگويند رچردز شايد با مشرف ملاقات کند و شايد هم نکند.

مقامات افغاني مکرراً گفته اند که بقاياي طالبان در پاکستان بداخل افغانستان حمله ميکنند. پاکستان اين ادعاها را رد کرده ميگويد در حدود ۸۰ هزار عسکر را در سرحد مستقر ساخته تا مليشياها را رديابي کند. اما پاکستان همچنان اذعان ميکند که در واقع ناممکن است تمام سرحد را که در يک منطقۀ صعب العبور واقع بوده و منفذهاي بيشمار دارد، کنترول کرد.

XS
SM
MD
LG