لینک های دسترسی

Breaking News

شوراي امنيت ملل متحد وزير خارجۀ کورياي جنوبي را بحيث منشي عمومي جديد آن سازمان نامزد کرد.


شوراي امنيت ملل متحد بان کي مون، وزير خارجۀ کورياي جنوبي را بعوض کوفي انان، بحيث سرمنشي ملل متحد نامزد کرده است.

بان در سيول بخبرنگاران گفت نامزدي او بايد يک لحظۀ سرور باشد، با در نظر داشت اوضاع در کورياي شمالي خيلي غمگين بود.

بان در مورد آنچه ميخواهد منحيث سرمنشي ملل متحد انجام دهد، بوسايل نشراتي زياد چيزي نگفته است. اما هفتۀ گذشته بيک روزنامۀ کورياي جنوبي گفت در صورت يافتن فرصت اميدوار است هرچه زودتر به کورياي شمالي سفر کند.

بان تقريباً درين عهده رقيبي نداشت. ساير کانديدان هفتۀ گذشته به تعقيب يک سروي غير رسمي منصرف گرديدند که تقريباً همۀ اعضاي شوراي امنيت، بان را منحيث انتخاب اول خود بحيث رهبر جديد ملل متحد، قلمداد کردند.

قدم بعدي درين عمليه کسب منظوري ۱۹۲ عضو مجمع عمومي است که انتخاب شوراي امنيت را تصويب نمايد. اگر او مؤفق شود عهدۀ جديد را بتاريخ اول جنوري، به تعقيب ترک وظيفه از جانب کوفي انان، بدست خواهد گرفت.

XS
SM
MD
LG