لینک های دسترسی

اعطاي جايزهُ صلح نوبل به يک بنگله ديشي


جايزه صلح نوبل سال ۲۰۰۶ به محمد يونس اقتصاد دان بنگله ديشي و بانک (گرامين) به خاطر فعاليت هاي شان جهت مهيا ساختن فرصت هاي اقتصادي و اجتماعي بمردم فقير، اعطا شد.

اولي دانبولت ميوز رئيس کميتهُ نارويژي نوبل امروز جمعه اين موضوع را در (اسلو) مرکز ناروي اعلان نمود. او يونس را منحيث رهبري ستايش کرد که توانست رؤياي خود را عملي ساخته و بمليون ها نفر کمک کند.

کميتهٌ نوبل مي گويد صلح دايمي تا زماني بر قرار نمي گردد که تعداد زياد مردم راه هاي را دريابند تا از فقر نجات يابند.

کميته مي گويد يونس از طريق بانک (گرامين) سيستمي را انکشاف داد که با دادن قرضه هاي کوچک مردم را قادر ساخت عليۀ فقر مبارزه نمايند، مخصوصاً کمک به زنان فقير تا بتوانند در زندگي خود پيشرفتي را ايجاد نمايند.

مايکرو کرديدتس، اعطاي قرضه هاي کوچک براي مردمي است که کدام تضمين و يا کار ثابت ندارند.

برندهُ جايزهُ صلح نوبل از جملهُ ۱۹۱ کانديد انتخاب گرديد.

XS
SM
MD
LG