لینک های دسترسی

ایالات متحده آزمايش ذروي کورياي شمالي را تائيد کرد.


مقامات استخباراتي ايالات متحده تائيد کرده اند که کورياي شمالي هفتۀ گذشته يک آزمايش ذروي زيرزميني را براه انداخته بود.

يک بيانيۀ ادارۀ استخبارات ملي ايالات متحده حاکيست که در نمونه هاي هوا که بروز چهارشنبه جمع آوري شد مواد راديو اکتيف مشاهده شد که آزمايش ذروي روز دوشنبۀ کورياي شمالي را تائيد ميکند.

اين تصديق در حالي صورت گرفت که مقامات ايالات متحده و جاپان در توکيو وعده دادند تعزيرات را جهت تنبيۀ کورياي شمالي تطبيق نمايند.

نمايندگان امريکائي و جاپاني در مذاکرات شش جانبه گفتند اميدوار هستند مذاکرات را روي پرزه ساختن پروگرام ذروي پيونگ يانگ از سر بگيرند.

آستراليا نيز دخول همۀ کشتي هاي کورياي شمالي را به بنادر آن کشور منع کرد. تعزيرات آستراليا از قطعنامۀ روز شنبۀ شوراي امنيت ملل متحد که باتفاق آرا تصويب گرديد، فراتر ميرود. آن قطعنامه خواستار تفتيش مال التجارۀ اي ميشود که از کورياي شمالي خارج ميگردد.

اما چين ميگويد در حاليکه مال التجارۀ کورياي شمالي را تفتيش ميکند که مواد مورد ضرورت اسلحه دران نباشد ولي قواي آن کشور کشتي هاي کورياي شمالي را متوقف ساخته و به آن داخل نخواهند شد.

XS
SM
MD
LG