لینک های دسترسی

يک مقام عاليرتبۀ آژانس ايتار تاس روسيه کشته شد.


رئيس تجارتي آژانس دولتي ايتار تاس روسيه در منزلش در مرکز ماسکو بضرب کارد کشته شد.

گزارش هاي خبري از روسيه از قول مقامات حاکيست که مرگ اناتولي ڤورونين را منحيث قتل تحت تحقيق قرار داده اند.

ايتار تاس گزارش ميدهد که ڤورونين که ۵۵ سال داشت از اثر ضربات متعدد کارد کشته شد. رانندۀ او جسدش را کشف کرد.

مرگ ڤورونين صرف دو هفته بعد از قتل انا پوليتکوڤسکايا، ژورناليست مشهور ظاهراً توسط جانيان حرفوي، صورت ميگيرد. او بتاريخ هفتم اکتوبر در عمارت مسکوني اش در ماسکو، بضرب گلوله کشته شده بود.

در عين زمان، يک محکمه در ماسکو توقيف سه مظنون را بارابطه بقتل اندري کوزلوف، يک مقام ارشد بانک مرکزي، منظور کرده است. افراد مسلح بتاريخ ۱۳ سپتمبر کوزلوف و راننده اش را بضرب گلوله کشته بودند.

وسيعاً فکر ميشود که قتل کوزلوف بارابطه به فعاليت هاي مشهور او عليۀ مشروع ساختن پول نامشروع و جرايم در سکتور بانکداري روسيه صورت گرفته باشد.

XS
SM
MD
LG