لینک های دسترسی

Breaking News

ايالات متحده به کورياي شمالي دربارۀ يک آزمايش ذروي دومي هشدارداد.


ايالات متحده به کورياي شمالي هشدارداد که کدام آزمايش ذروي ديگر را انجام ندهد.

اين هشدار از جانب توني سنو نطاق قصر سفيد در واکنش به گزارشهاي تلويزيوني ايالات متحده صادر شد، که حاکيست ماهواره هاي استخباراتي امريکا رفت وآمد وسايط را در کورياي شمالي کشف کرده که شايد نمايانگر آمادگي ها براي يک آزمايش ديگر ذروي باشد.

همچنان مامورين کورياي جنوبي ميگويند، از نشانه هايي آگاهي دارند که پيونگ يانگ شايد براي انجام يک آزمايش ديگر آمادگي ميگيرد.

سنو گفت اين غير منطقي نيست که انتظار برده شود کوريايي شمالي يک آزمايش ذروي ديگر را عملي مي نمايد، اما علاوه کرد چنين انکشافي ( چيز خوبي براي آنها نخواهد بود ). او گفت کورياي شمالي علاقمندي اش را براي تحريک کردن، مخفي نکرده است .

در ساعات اول روز سه شنبه کورياي شمالي اظهار داشت تعزيراتي که هفتۀ گذشته بعد از آزمايش ذروي آن کشور از جانب ملل متحد امر داده شد، مشابۀ يک اعيلاميۀ جنگ است. کورياي شمالي گفت پيونگ يانگ آنچه را که «اقدام بيرحمانه» خواند عليۀ هرکشوري که به حاکميت آن کشور تجاوز نمايد، روي دست خواهد گرفت.

کرستوفر هل دپلومات ارشد و معين وزارت خارجۀ امريکا براي انجام مذاکرات روي اينکه متحدين امريکا در منطقه در برابر آزمايش ذروي کورياي شمالي چه واکنشي نشان دهند، در کورياي جنوبي است . کاندليزا رايس وزير خارجۀ امريکا ايالات متحده را به قصد کشور هاي همسايۀ کورياي شمالي ترک گفت تا درمورد تعزيرات و چگونگي متقاعد ساختن آن کشور منزوي براي باز گشت به مذاکرات خلع سلاح ذروي مذاکره نمايد.

XS
SM
MD
LG