لینک های دسترسی

Breaking News

اختطاف کنندگان پيشنهاد کردند که ژورناليست ايتاليائي را با افغان مسيحي تبادله کنند.


اختطاف کنندگاني که يک ژورناليست عکاس ايتاليائي را هفتۀ گذشته در افغانستان گروگان گرفتند پيشنهاد نموده اند که او را در بدل يک مسيحي افغان که در ايتاليه زندگي ميکند، آزاد نمايند.

در سال جاري يک مرد افغان که به مسيحيت گرائيده بود، بعد ازان از افغانستان فرار کرد که مرتد اعلام شد و جزاي آن اعدام است. او متعاقباً از ايتاليا پناهندگي کسب کرد.

اختطاف کنندگان در هفتۀ جاري با يک شفاخانه، که توسط ايتاليه تمويل ميشود، در تماس شده گفتند در صورتي گبرييل تورسيلو را آزاد ميکنند که عبدالرحمن، مسيحي افغان به افغانستان برگردانده شود.

اين عکاس ايتاليائي هفتۀ گذشته در ولايت هلمند اختطاف شده بود. مقامات درانجا مسؤليت اختطاف او را بدوش طالبان افگندند ولي گروۀ طالبان هرنوع دست داشتن باين واقعه را تکذيب کرد.

سازمان خبرنگاران بدون سرحد و اتحاديۀ ملي ژورناليستان برتانيه خواستار عمليات فعالانه جهت آزاد ساختن اين ژورناليست ايتاليائي شده اند.

XS
SM
MD
LG