لینک های دسترسی

Breaking News

سري لانکا پيشنهاد نموده که در صورت متوقف شدن حملات ببرهاي تامل يک شاهراۀ عمده را باز کند.


حکومت سري لانکا ميگويد يک شاهراۀ عمده را که جزيره نماي جفنا را در شمال به بقيۀ جزيره وصل ميکند، باز خواهد کرد ولي صرف در صورتي که شورشيان ببرهاي تامل از حملات منصرف شوند.

حکومت اين شاهراه را بعد ازان مسدود کرد که دو ماه قبل هدف حملات شورشيان قرار گرفت. ببرهاي تامل ميگويند انسداد اين شاهراه ۶۰۰ هزار نفر را که در جفنا زندگي ميکنند عملاً زنداني ساخته است.

اين پيشنهاد امروزي را نرمل سري پالا، رئيس هيئت حکومت سري لانکا در مذاکرات، در قبال سقوط مذاکرات ارائه نمود. مذاکرات بروز يکشنبه بعد ازان متوقف گرديد که حکومت تقاضاي شورشيان را براي باز نمودن شاهراه رد کرد.

هيئت ها بدون تعيين تاريخ دور بعدي مذاکرات ژنيو را ترک کردند.

ببرهاي تامل همچنان حکومت را به جمع کردن عساکر در نزديک خط انفصال مناطق تحت کنترول حکومت و شورشيان، در آمادگي براي تهاجم احتمالي، متهم ميکنند.

XS
SM
MD
LG