لینک های دسترسی

بش تعهد کرد که ارتباطات را با آسيا حفظ خواهد نمود.


جورج بش، رئيس جمهور سفر جنوب شرق آسياي خود را با اين تعهد آغاز کرد که ايالات متحده در منطقه دخيل ميباشد و در قسمت تقويۀ رفاه و امنيت درانجا کمک خواهد کرد.

آقاي بش امروز در يونيورستي ملي سنگاپور بيانيه اي ايراد کرد. او گفت مصالح ايالات متحده بتوسعۀ آزادي و فرصت ها در حوزۀ بحرالکاهل متکي است. و او تعهد نمود که دخيل بودن ايالات متحده در منطقه بر اساس مشارکت خواهد بود نه مداخله.

آقاي بش در بيانيۀ امروزي خود از حکومات کشورهاي عضو همکاري اقتصادي آسيا و حوزۀ بحرالکاهل تقاضا کرد تا در قسمت آغاز مجدد مذاکرات تجارتي کمک کرده و يک حوزۀ تجارت آزاد را در سواحل اوقيانوس آرام تحت غور قرار دهند. او همچنان گفت کورياي شمالي يکي از بزرگترين تهديدهائيست که منطقه با آن مواجه ميباشد. او از رهبران منطقه تقاضا کرد تا به پيونگ يانگ واضح سازند که اجازه نخواهد داشت اسلحۀ ذروي و ساير مواد حساس را برژيم هاي خصم و گروه هاي دهشت افگن انتقال دهد.

رئيس جمهور از تصميم کورياي شمالي در قسمت از سر گرفتن مذاکرات شش جانبه روي پروگرام ذروي، استقبال کرد. اما او گفت پيونگ يانگ بايد يک توافق سال ۲۰۰۵ را در مورد منصرف شدن از اسلحۀ ذروي در بدل تضمينات امنيتي و ساير مشوق ها، تطبيق کند.

XS
SM
MD
LG