لینک های دسترسی

Breaking News

جورج بش، رئيس جمهور از کنفراس سران ايپک جهت بحث روي موضوع کورياي شمالي استفاده ميکند.


جورج بش، رئيس جمهور از کنفراس اقتصادي سران در هانوي منحيث فرصتي جهت بحث با رهبران ساير کشورهاي دخيل در مذاکرات شش جانبه با پينوگ يانگ، روي بلندپروازي هاي ذروي کورياي شمالي استفاده ميکند.

اما رئيس جمهور امروز بخبرنگاران گفت او تقاضا خواهد کرد که ساير کشورها تعزيرات ملل متحد را که ماۀ گذشته عليۀ کورياي شمالي وضع شد، کاملاً تعميل کنند.

قرار است آقاي بش در حاشيۀ کنفرانس سران همکاري اقتصادي آسيا و حوزۀ بحرالکاهل در هفتۀ جاري با رهبران کورياي جنوبي، جاپان، روسيه و چين مذاکرات ذات البيني داير نمايد.

همۀ جناح ها مخالف ذروي شدن کورياي شمالي هستند ولي طرز تقرب شان با پيونگ يانگ متفاوت است. کورياي جنوبي ميگويد در مورد تعزيرات ملل متحد بايد از احتياط کار گرفته شود.

جورج بش، رئيس جمهور ميگويد اراده دارد که موضوع ذروي کورياي شمالي را در جلسات عادي همکاري اقتصادي آسيا و حوزۀ بحرالکاهل مطرح کند. او همچنان ميگويد که مباحثات بايد به تجارت محدود نشود.

XS
SM
MD
LG